Gårdmænd i Vorning

Generation efter generation af mine forfædre var gårdmænd i Vorning sogn mellem Viborg, Randers og Mariager. En enkelt var møller

Sognefoged Niels Nielsen i Snæbums første kone, Karen Christensdatter, var den tredje af Christen Espersen (1750-1798) og Dorthe Andersdatters (1751-1832) seks døtre og ene søn. Hendes far var fæster af Vorning Mølle i landsbyen Vorning, der ligger midtvejs mellem Mariager og Viborg.

Vorning_Mølles_Jorder
Vorning Mølle og jordtilligender

Han overtog fæstet – sandsynligvis fra 1779 – da den forrige fæster, Peder Pedersen og hustru Maren Sørensdatter begge døde. Dorthe tjente hos parret, hvor hun fra 1772 til 1778 blev nævnt som ”Peder Møllers pige”, når hun stod fadder.

Muligvis har også har Christen Espersen også haft plads på Vorning mølle – en Christen Møller var 1774 og 1776 fadder Vorning,

Fem år senere købte han møllen til selveje og året efter overtog hans den tilhørende jord.

Vorning Kirke
Vorning Kirke

Christen Espersen døde efter langvarig svaghed, og nogle måneder efter giftede Dorthe sig med Christen Jensen, der herved blev ejer af møllen:

”Unge Karl Christen Jensen af Vorning og Enke Konen Dorthe Anders Datter i Vorning Mølle ægteviede 1798, Octbr. d. 19. NB: med Kongl. allernaadigste Bevilling uden forudgaaende Trolovelse og Tillysning ægteviede. Viet i Vorning kirke.”

Christen Jensen havde Vorning mølle til 1830, da den overtages af Dorthes søn, Esper Christensen. Frem til 1852 var mølleriet et privilligeret erhverv med eneret i inddelte områder.

 Priviligerede møllere

Danske Lov fra 1683 indeholdt blandt andet retningslinjer om mølledrift
Danske Lov fra 1683 indeholdt blandt andet retningslinjer om mølledrift

Kong Christian 4. havde indført en række regler for mølleriet, og med med Christian 5.’s Danske Lov fra 1683 blev møllerne styret af en egentlig central lovgivning, der blandt andet fastlagde lovbestemmelser om opstemning af vand ved vandmøller og om retten til at drive møllevirksomhed.

Desuden indførte Christian 5. en generel bestemmelse om betaling for formaling af korn og ’’mølleskyld’’, som var en skat til staten, og hvis mølleren ikke var i stand til at betale, påhvilede den herremanden.

Møllebrugene var derfor omfattet af mange regler, som blev nedfældet i forskellige lokalt og centralt udarbejdede regelsæt, fx lensregnskaber, tingbøger, skifteprotokoller, jordebøger og matrikulære arkivalier.

Vandmøllen i Vorning

Vorning Mølle nævnes i “Vandmøller i Viborg amt” til at være takseret år 1800 under nummer B 515 C –

Skitse af en vandmølle
Skitse af en vandmølle

16, med 7 fag stuehus og 3 fag møllehus vurderet til 422 rigsdaler. Møllen nævnes at være af den gamle type med bindingsværk, stråtag og møllehjul i gavlen.

Der står i protokollen: Stuehuset i nord med mølleværk 422 rdr., Det søndre hus  56, Det vestre hus 108, Det vestre hus  240, og Det østre hus 174. Ialt 1000 rdr.

Gårdmænd i Hvidding

Christen Espersen var søn af gårdmand Esper Christensen (1714-1763) fra Hvidding, der er en lille landsby i Vorning Sogn. Den var tidligere hjemstedet for en hellig kilde, der ligger en jættestue og findes en tom grund efter den kirke, der blev flyttet til Vorning i 1500-tallet.

Esper Christensen var gift med Zidsel Jensdatter (1715-1782), der var enke efter Peder Michelsen i Gammelby, som døde 1748.  Efter Espens død drev hun gården alene, til hun blev gift igen i 1766 med enkemanden Christen Mouritsen.

Zidsel var datter af Jens Christensen Gammelby (d. efter 1726), fra Gammelby Gård (Tjele Hedegård) i nabosognet Tjele.

Tjele_Hedegaard
Tjele Hedegård – eller Gammelgård

I skiftet 21/3 1763 efter ”Jesper Christensen” i Vorning står:

Vurderingsmænd Peder Pedersen af Vorning mølle og Jens Pedersen Kier af Vorning by. Enke Sidsel Jensdatter. Deres børn: Christen Jespersen 13 år, Agita Jespersdatter 11 år, Peder Jespersen 9 år, Jørgen Jespersen 7 år, Zidsel Kirstine 5 år. Lavværge Jens Jensen af Flarup. De umyndige børns værge er deres morbroder Rasmus Jensen af Gammelbye.

Esper Christensens far hed Christen Espersen (1649-1720) ligesom hans søn. Han havde omkring 1682 overtaget gården i Hvidding efter sin far, Espen

Tjele Kirke
Tjele Kirke

Christensen, der senest 1648 var fæster af halvdelen af gården, der hørte under Mariager kloster.

I ekstraskatteregnskaberne nævnes Espen Christensen  i 1654 med kone – hvis navn ikke kendes – og to børn. 1678 nævnes han som enkemand med en søn og to døtre. 1682 nævnes Christen Espensen med tre søstre, og 1683 nævnes ugifte Christen Espensen med to søstre.

Christen Espersen var gift med Agitha Jensdatter (1672-1738), og hun har sikkert fortsat fæstet indtil sønnen Jens døde 1727, da han nok skulle have arvet gården.

Flere forhold peger på, at hun muligvis var datter af Jens Jensen Bondegaard (1647-1741), der døde i Sønder Onsild, og Maren Andersdatter, men direkte kilder mangler.

Østergård i Vorning

Christen Espersens mor, Dorthe Andersdatter, var datter af gårdmand Anders Pedersen Østergaard og Karen Sørensdatter i Vorning. Gården

Sønderbæk Kirke
Sønderbæk Kirke

hørte under Viborg Domkirke havde matrikelnummer 1.

Hendes far havde som landsoldat fået et uægte barn med Inger Christensdatter i Vorning i 1742. Ni år efter blev han gift med Karen Sørensdatter. (1721-1781).

Karen var født i Sønderbæk Sogn som datter af Søren Pedersen af Vorning og Dorthe Christensdatter. Hendes forældre blev gift i Sønderbæk kirke, men begges baggrund er ukendt.

Anders Pedersen havde overtog 1748 fæstet på havdelen af Østergård efter sin far, Peder Nielsen Østergaard, der må have overtaget gården omkring det tidspunkt, hvor han blev gift, nemlig i 1708. Anders overdrog selv gården til sin søn, Peder Østergaard, ved fæstebrev af 28. marts 1781.

Østergaard_Vorning
Østergård i Vorning

Peder Nielsens baggrund er ogsåukendt. Han blev nævnt

som fadder hos svogrene Jens Skytte og Niels Olesen Smed. Jens Skytte i Hvidding var gift med Else Pedersdatters søster Johanne Pedersdatter.

De to søstre var døtre af Maren Christensdatter (1649-1713) og gårdmand på matrikel 11 i Vorning, Peder Pedersen Kvorning (1632-1711). Begges baggrund er ukendt. Jens Olesen Smed i Vorning var gift med Peder Østergaards søster, hvis navn er ukendt.

Efter Else Pedersdatters død i 1741 giftede Peder Nielsen Østergaard sig igen med en kvinde, som også hed Else Pedersdatter. Hun døde 1745.

Vorning by blev udskiftet 1785, og gården blev flyttedet ud på marken nord for byen og fik navnet Christiansgaard. I den nye matrikel fik gården nr. 3. Den anden halvdel af Østergaard beholdt efter udskiftningen navnet Østergaard og blev liggende sydøstligst i byen.

Fars farmors mormors morforældre

Christen Espersen og Dorthe Andersdatter var mine 4 gange tipoldeforældre

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=67394.&srch=Christen%20Espersen……..

Kilder

Karlo Hansens Arkiv
Kirkebøger
Folketællinger

Reklamer

One thought on “Gårdmænd i Vorning”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s