Et karriereskift i 1700-tallet

Opfattelsen af, at landbobefolkningen i tidligere tider blev boende i samme sogn og blev i det samme job hele livet, holder ofte ikke stik. Christen Jensen Bach var først møller og gårdejer og derefter skoleholder. Hans søn arvede gård fra sin moster og onkel.

Thorsdal mølle er revet ned, men dette er en tegning af en vandmølle
Thorsdal mølle er revet ned, men dette er en tegning af en vandmølle

Omkring 1780 skiftede Christen Jensen Bach (eller Back) (Ca. 1721-1806) job fra møller i Durup Sogn til skoleholder i Gynderup Sogn. Han var da omkring 60 år gammel.

Han boede i Thorsdal mølle i Durup sogn, antagelig som fæster af både mølle og gård under Nøragergård gods. Han har sandsynligvis boet i møllen fra senest 1757, da alle sønnerne ifølge lægdsrullen er født i Durup sogn.

Den nu nedlagte mølle lå lige ved skellet til Torup by i Simested sogn. Vandkraften til møllen kom fra Torsdal bæk. Den nævnes første gang 1551 og virkede tilsyneladende som mølleri frem til 1888. Senere blev vandet brugt til overrisling af Nøragergårds jorde.

Christen Bachs baggrund kendes ikke. Det samme er tilfældet med hans første kone, Johanne Jensdatter, der døde i 1774. Hende havde han 6 børn med.

Ny kone og nyt job

Hans anden kone var Marie Olesdatter (1749-efter 1805), der var datter af husmand Ole Nielsen

Maleri af en landsbyskole
Maleri af en landsbyskole

Skrædder og Bodil Hansdatter i Snæbum.

Marie Olesdatters begravelse er ikke fundet indført i Grynderup kirkebog frem til 1846, men der findes en indførelse fra 1805, hvor Christen Bach og hustru indskrevet til altergang. De fik tre børn.

Da Marie Olesdatters far døde i 1779, nævnes det i skiftet, at familien boede i Durup sogn, men da hendes mor døde i 1784, var familien flyttet til Gynderup.

I folketællingerne 1787 og 1801 er Christen Bach opført som skoleholder i Grynderup. Som skolelærer har Christen Bach nok boet i skolen, der indtil udskiftningen 1791 var uden hartkorn.

Christen Bachs søn overtog mosters gård

Simested_Ole_Søtrup
Ole Christensen Bach Støttrups gård i Simested

En af Christen og Maries sønner var Ole Christensen Bach Støttrup (1776-1847), der ved folketællingen i 1787 boede hos sin barnløse moster Maren Olesdatter og hendes mand, Anders Jensen Støttrup, i Simested.

Han overtog gården efter sine plejeforældre, som han fik på aftægt. Han er i arkivalierne skiftevis kaldt Bach og Støttrup. Lægdsrullen tog den fulde konsekvens og kaldte ham Ole Christensen Støttrup Bach.

Det fremgår også lægdsrullen, at Ole Støttrup var 60 tommer høj, eller 157 cm. Han var altså en ret lille mand, selv efter datidens målestok. Han var gift med Karen Nielsdatter (1791- 1863) fra Vesterbølle.

 Gård på fire fag

Af Matrikelkortet fremgår, at han ejede matrikel 10, hvis gårdhus lå i Hverrestrup ved Simested, og hans jorder var spredt ud over byen indtil

Hverrestrup Bakker
Hverrestrup Bakker

udskiftningen, hvor den blev flyttet ud på marken.

Hverrestrup Bakker, som er en 3 km lang, stærkt eroderet bakkeryg med usædvanlig mange oldtidshøje. De sandede bakker har stejle skrænter og slugter med vandfyldte tørvegrave i lavningerne. De topper en nordvest-sydøst-gående randmoræne, der hæver sig 60 meter over omgivelserne og når i Bavnehøj 79 meter over havet. De tidligere overdrevs-hedebakker er idag næsten alle opdyrkede.

I taksation 1829 til brandforsikring 4 nævnes gården som en firlænget gård med stuehuset mod nord. Det fortælles, at gården lå øst for Viborg-Aalborg vejen og på begge sider af Aalestrup-Simested vejen. Efter en brand blev den flyttet til sin nuværende plads vest for Viborg-Aalborg vejen og nord for Aalestrup-Simested vejen, nu kaldet Højgaard, Boldrupvej 11.

Enke overtog fæstet

Ole Støttrup overtog ifølge lægdsrullen sin plejefars gård ved fæstebrev af 30. november 1805, og efter hans død i 1847, blev gården overtaget af hans enke, Karen Nielsdatter, som var gårdfæster frem til 1853, hvor hun afstod gården til sønnen Christen Olesen, der samtidig fik skøde på gården.


Karen Nielsdatter tilskøder sønnen gården 

Skøde af 15. juli 1853, læst 24. november 1853 fra Christian Cæsar Holm, prokurator ved retten i Aarhus og Viborg stifter, til ungkarl Christen Olesen i Simested den mig tilhørende gård smst., som har været overdraget hans afdøde fader Ole Christensen Støttrup i fæste, og som hans moder Karen Nielsdatter endnu besidder som enke, på matr. 10 Simested af 3•0•0•2¼. Købesum 3.000 rdr. Under salget er indbefattet under samme matrikelnummer 1½ alb hartkorn i Østerbølle sogn, som har været henlagt under gården.

Ejendommen tilhører mig efter tinglæst skøde af 19. november 1831 og overdrages med reservation af enken Karen Nielsdatters fæsterettighed efter hendes sal. mands fæstebrev, dog er herved at erindre, at køberen, med hensyn til den del af købesummen som han har erholdt(?) ? (tilsagn?) om at måtte forblive første prioritet i gården, har inden 3 uger at foranstalte overenskomst med sin moder, om at renuncere på sin fæsterettighed imod en sådan aftægt, som han kan komme til rette med hende om og hvilken aftægt først skal være prioriteret efter 2.400 rdr. Købesummen er betalt dels kontant og dels med køberens panteforskrivning.


Allerede 1856 solgte Christen Olesen gården, og Karen flyttede ned til svigersønnen Christen Nielsen i Simested, hvor hun så fik aftægt til sin død 1863.

For aftægten måtte Christen Olesen betale 350 rigsdaler til og desuden lade den sikre ved 1. prioritet i sin nye ejendom.


Aftale med sønnen om aftægt

Overenskomst af 30. juni 1856, læst 3. juli 1856, hvorefter jeg, Christen Olesen, forhen gmd. i Simested, har akkorderet – med min moder Karen Nielsdatters og lavværge Mads Madsens samtykke – med min svoger boelsmand Christen Nielsen i Simested, at han i mit sted og imod at jeg betaler ham 350 rdr skal give min moder følgende aftægt:

Hun skal blive boende hos Christen Nielsen med de rettigheder hun hidtil har haft. Vælger hun at bo for sig selv, skal Christen Nielsen indrette hende en stue på to fag. Til sikkerhed for aftægten meddeles

Karen Nielsdatter første prioritet i de mig ved skøder af 24/1 1850 og 30/12 1853 overdragne ejendomme i Simested og Østerbølle sogne:
a. En parcel på Simested bys mark af 0•2•0•¾ (af matr. 11).
b. En parcel på Simested bys mark af 0•5•2•1½ (af matr. 14).
c. En parcel i Østerbølle sogn af 0•0•0•¼ (matr. 16).
d. En parcel i Østerbølle sogn af 0•0•0•1¼ (matr. 9).
e. En parcel i Simested by af 0•0•0•1¼ (matr. 15b).
tilligemed mit i Simested by beliggende sted med bygninger.


Da hun døde anmeldtes til Rinds og Gislum herreders skifteprotokol.; at “Aftægtsenke Karen Nielsdatter af Simested er død. Ejede intet.”

Farfars morfars far

Christen Jensen Bach var min 3gange tipoldefar www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=67266

 Kilder

Karlo Hansens Arkiv
Kirkebøger
Folketællinger

Reklamer

3 kommentarer til “Et karriereskift i 1700-tallet”

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s