En gård i to sogne på heden

Hedebonden Niels Thomasen overtog 1748 sin første gård efter sin første svigerfar og overlod den senere til svigersøn. Efter en kort periode som husmand købte han gården Vester Gundestrup som selvejer. Ud over kirkebøgerne udgør skifteprotokollen og skøder kilderne til hans livsforløb.

Stiftelsen_Horsens_Hospital_fra_haven
Horsens Hospital

Niels Thomasen overtog ved fæstebrev af 4. juli 1748 gården matrikel 7 Snæbum efter hans første kones far, Jens Michelsen. Gården hørte under Horsens hospital, indtil den 1761 blev overtaget af Skovsgaard gods.

Gården blev 1785 overdraget til svigersønnen Jens Laursen, der var gift med Anne Nielsdatter (f. 1755). Han købte i stedet et husmandssted og i 1789 selvejergården Vester Gundestrup i Hvilsom Sogn, som han overdrog til sin søn, min tiptiptip-oldefar, Niels Nielsen Thomsen, i 1796.

Gift tre gange

Niels Thomasen var gift tre gange. Jeg nedstammer fra hans tredje kone, Ane Christensdatter, hvis baggrund er ukendt. Niels og Ane fik 4 børn sammen. Muligvis er det kun sønnen Niels, der blev voksen.

Hans første kone, Ane Jensdatter var død 1749. Senere samme år blev han gift med Anne Pedersdatter (1724-63), som han fik 6 børn med. Tilsyneladende blev kun 2 døtre voksne fra dette ægteskab.

Børnene nævnes i skiftet efter Ane Jensdatter, men deres navne er ikke nævnt. Det fremgår, at en datter havde ophold hos sin moster, Maren Pedersdatter, i Øster Gundestrup. Det er sandsynligvis Anne, der senere bliver trolovet i Gundestrup.

Den ældste søn og en datter boede hos deres morbror, Poul Pedersen, i Stenild. Det må være Peder og formentlig datteren Maren. De to yngste sønner og en datter blev hos faren. Det vil sige Thomas og Jens, og sandsynligvis den yngste datter Mariane.

Snæbum By
Snæbum By

Skiftet viser, at der var tale om en velhavende landbofamilie.

Skifte efter anden kone

Anno 1763 d. 5te October Indfandt sig paa Ejerens Velædle Hr. Forvalter Hans Thoresens Vegne, Otto Hansen Vilsbech Skoele Holder i Sciellerup(?) udi Stervboen hos Niels Thomesen i Snæbum, for der at Registere og Vurdere dets(?) forefindende og der …. een Lovlig Skifte Imellem Hands afdøde Hustrue Anne Peders Daatter medaflede(?) Børn eller arvinger, Navnl. 3 Sønner og 3de Døttre Som alle ere Smaae og uopføete, Hvoraf den eene Søn og eene Daatter er Hos Morbroderen Povel Pedersen i Steenild og den anden Daatter hos Sin Moster Maren Pedersdaatter i Gundestrup. Ved forretningen Var overværende som Formynder paa Børnenes Vegne Fornevnte Morbroder Povel Pedersen af Steenild og Farbroderen Jens Thomsen af Handrup For Deres Tarv at Observere, Som Vurderings og Vitterligheds Mænd Niels Michelsøn og Niels Andersøn begge af Snæbum Som var Samme Stæds overværende i Dag blev da forrettet som følger.

Ane_Pedersd_1
Horsens Hospital

I Stuen.
1 Fyr Bord med Kors foed
2 Smaae Dito 24 Sk, 2 gl. fiel bencher 4 Sk er
1 gl. Fyr-Kiste med Hengsler og Laas
1 gl. Fyr Skrin med Dito Hengsler og Laas
1 Stor Eegeskab 3 rdr, 1 lidet Heng Dito 3 Mk
2 gl. træe Stoele med Hynder
1 Fyhr Senge Sted med Striberet om Hæng
1 gl. Rød Stribed olmerdugs over Dyne
1 Vadmels under Dito 1 rdr, 1 Vadmels Hoved Dito 3 Mk er
2 Smaae Dito 3 Mk, 2 gl. Blaargarns Lagner 2 Mk er
1 Fyr Sengested med Blaae Drejels omhæng
1 grøn Stribet olmerdugs overdyne
1 Stribed Vadmels under Dito
1 Blaae Stribed Bolster under Dito
2 Bolster Hoved Dito
1 Stribed Vadmels Hoved Dito
2 Nye Hørgarns Lagner
1 udskud Seng Hvor udi fandtes
1 Graae Vadmels overdyne 2 Mk 8 Sk, 1 gl. Vadmels under Dito
2de Smaae gl. Stribede Puder 12 Sk, 1 Graae Vadmels Dito 1 Mk
2de Blaargarns Lagner 2 Mk, 1 Jern Bieleger 9 rdr er
1 Messing Fad 1 Mk er

I Kameret.
1 Eegeskab 4 Mk, 1 Mindre Dito 2 Mk, 1 Halvtønde 3 Mk er
1 Mindre Dito 24 Sk, 1 gl. træ=Skieppe med træegjord 6 Sk er
2de gl. Gryn Løbe 8 Sk, 1 Flatte 4 Sk, 3de Solde 24 Sk er
1 Sild fierding 4 Sk, 1 Spind Roch 2 Mk 8 Sk, 1 træe Vegt 4 Sk er
4 Seche 10 Mk, 1 Hægel 4 Sk, 1 Kierne 6 Sk er

I Brøgerset.
1 Eege Kar 3 Mk, 1 Bær=Kar 1 Mk, 1 Spand og 1 Strippe 1 Mk er
1 Standtønde 8 Sk, 1 gl. Kobber Kieddel 4 rdr er
1 gl. Jern Pande, og en Dito Rist 2 Mk, 1 Eegefierding 1 Mk er
1 Ildforch 8 Sk, 1 gl. Skovel 2 Mk er

Dend Sl. Koenes Kiste.
Hvorudi fandtes 1 gl. Sort Kiol 3 Mk, 1 Brun Dito 4 Mk
1 Dito 5 Mk, 1 Sort Dito 4 Mk, 2 Røde Saxes Skiørter 2 rdr 4 Mk er
1 Grøn Dito 4 Mk, 1 Brun Dito 3 Mk, 1 Stribet Dito 2 Mk er
1 Rye Kloche 4 Mk, 1 Vadmels Dito 3 Mk, 1 Kaabe 1 rdr er
1 Dito 5 Mk, 1 Grøn ulden ? trøje 4 Mk er
1 Blaae Cartuns Dito 3 Mk, 1 Blaae Stoffers Dito 3 Mk
1 Rød Klædes Dito 4 Mk 8 Sk, 1 Blaae Dito 24 Sk, 1 Brun Dito 24 Sk er
2 Kallemaches Liv 2 rdr, 1 Kallemaches Liv med Ermer 2 Mk er
2 Røde Dito 4 Mk 8 Sk, 2 brogede forklæder 4 Mk, 1 Sort fløyels Hue 3 Mk
3 gl. blaae Dito 3 Mk, 2 Kramlærrets Forklæder 1 rdr, det Smaalinnet 2 rdr

I Gaarden.
1 Beslagen Vogn med Behørende Reedskab Sampt Skrav og Leeder med Læs Stang 16 Mk
2de Møg Vogne 9 rdr, 1 Plov med Behørende Reedskab 10 Mk
1 Forch 10 Sk, 3 Jern Grebe 3 Mk, 2 Høeleer dend eene med drag 10 Mk
1 Lyng=Lee 20 Sk, 1 Øxe 1 Mk, 1 Baand Kniv og 2de Navere 12 Sk er
1 gl. Dito 6 Sk, 1 Hammer og tang 8 Sk, 1 Hachelse Kiste med Kniv 3 Mk

Gaards Chreaturer

Ane_Pedersd_2
Horsens Hospital

Beester.
1 Brun Hoppe 9 rdr, 1 Skimled Dito 8 rdr – i alt 17 rdr
1 Sort Blissed Dito 7 rdr, 1 Sort Hæst 10 rdr . – i alt 17 rdr
1 Aarings Hæst Plag 6 rdr

Qvæg.
2de Sorte Kiøer 2 rdr, 1 Dito 10 Aar 10 Mk er
1 Graae Broged Dito 5 Aar 8 Mk, 1 Sort Hielmed Dito 5 Aar 14 Mk er
1 Graae Qvie 3 Aar 2 rdr, 1 Hielmed Qvie 1 rdr, 1 Stud Kalv 5 Mk

Faar.
5 stk á stk 3 Mk er 7 rdr 3 Mk, 2 Lam og 1 Veder 3 Mk er

Svin.
2de stk Polter 10 Mk er

Skifte Retten tilspurte Enche Manden Niels Thomesen om hand Vidste meere at andgive som kunde og burde komme Boen til Indtægt End hvis allerede anført er, Hvortil Blev svaret ney, og Beløber ald Boen til dend Summa 157-2-4.

 Hernæst Blev anført den paa Boen Hæftende Besværing, med Bygnings Brøstfældighed Besætning til avlingens fortsettelse, og dend Boet skyldige Gield, med Vidner,

Brøstfældigheden.
Stuue Huuset Bestaaen af 10 Bindinger med udskud af dend eene Side, gammel og meget Brøstfældig paa Tømmer og Tag, og ey kand Repareres Ringere end med Bekostning på 28 Mk
Lade Huuset bestaar af 19 faagh, hver Fag at regne til Reparation á 3 Mk er
Fæe Huuset og Stald Bestaaende af 9 Fagh dito Reparation i Ringeste á Faghet 1 rdr er 9 rdr
Noch 3 Binding Sten Huus og Sals ganske Brøstfeldig, dets Reparation nøjest …Summa 50-3-0

Besætningen.
Til at forrette Hands Majests. og anden paakommende Rejse udfordres 2de goede  Vogn Heste, der efter nu Værende Priser vil i Ringeste á stk 15 rdr koste – 30 Mk
Derforuden til Gaardens avling der udfordres 2de Bester vil koste á stk 10 rdr er – 20 Mk
1 Vogn med Behør saadan som dend Findes udi Gaarden – 16 Mk
1 Plov med Behør – 4 Mk
1 Harve – 4 Sk … Summa 70 Mk og 4 Sk

Gielden.
1 aars Landgilde for aar 1763 – 5-4-0
Bortskyldig til Morten Kiercheterp i Hobroe – 2-1-8
Dend Dødes Begravelse – 8-0-0
Mandens Derimod Igien – 8-0-0
Papiir til Skifte Brevet Et arch 3 Mk, skiftens Beskrivning 9 Mk  – 2-0-0 … Summa 25-5-8

Efter at een Her tilstæde Værende Havde Erklæret ej at Vide meere som Hefter paa Boens, Bliver Besværingen dend Summa  147-0-8

 Og Siden Boens Formue tildrager sig 10 rdr 1 Mk 12 Sk meere end Boens Besværing, Tilkommer Enche Manden Dend Halve Deel Neml. 5 rdr 14 Sk, og dend anden Halve Deel tilkommer de 6 Børn Neml. 3de Drenge, Hvor af den eene er 12 Aar Hos Morbroderen i Steenild dend 2den 10 Aar er Hiemme dend 3die 5 aar og Hiemme, og 3 Piger Hvoraf den eene er I Steenild Hos fornevnte Morbroder og den Anden i Gundestrup og den tredie Hiemme Hos Faderen, een.. Hver sin anpart af.

 Og efter som fornevnte Enche Mand efter forige løfter Vedstaar Skiøndt Boen ey tilstræber sig meere. Saa for at komme til Endelighed med Skiftet, Vil i Mindelighed aflegge til de 3de Sønner 30 rdr og til de 3de Piger 15 rdr, Siger Femt og Fyrretyve Rigsdaler, Hvoraf de 30 rdr tages af Moderens Kiste og Kleder og Love fornevnte Enchemand samme penge at aflevere naar forlanges, tilmed at Holde sin Hosbonde og Skifteforvalter frie Skadesløs og Kravesløs for ald paakommende Vidtløftig og Krav, Da Enchemanden Derimod da sin eegen Boe Beholder til eegen Behandling, Og er saa Skiftet med forEning paa Begge sider til endebragt.

Datum Skiftestædet ut Supra
Paa Skifte Forvalterens Vegne O. Vilsbech.
Som Vurderings Mænd og Vitterligheds   Niels Mickelsen   Niels Andersen.
Egne og arvingers Vegne    Niels Tomsen    Povel Pedersen    Jens Thomsen.

Ane_Pedersd3
Horsens Hospital

Sælger gården til svigersøn

Niels Thomasen nævnes på gården frem til 1777, og den blev omkring 1783 overtaget af

Rigsdaler_1781
En rigsdaler fra Kong Christian 7’s regeringstid.

svigersønnen Jens Laursen.

I stedet for gården overtog Niels Thomasen et husmandssted, som tidligere var beboet af hans svigersøns far, Laurs Sørensen, der døde 1781.

Skødet på husmandsstedet

Skøde af 4. august 1785, læst 14. november 1785 fra Poul Møller af Schousgaard til Niels Thomasen på hans i fæste havende og iboende bondehus i Snæbum af 0•1•3•2½ med påstående bygninger. Købesum 80 rdr., hvoraf straks er betalt 40 rdr., medens der udstedes pantebrev for de sidste 40 rdr. 

Ved dette køb bliver ellers at bemærke, at de 2de Niels Thomasens sønner, nemlig Jens Nielsen og Niels Nielsen, er af mig fritagne så at hverken køberen eller nogen anden dette hus’ Bierrehus nu eller i tiden må eller kan gøres nogen prætention på bemeldte mandskab.

Efterskrift: Dette skøde er, efter vedkommendes begiæring annulleret, og hermed således udslettet. Den 25. maj 1790.

Der blev udstedt en panteobligation som sikkerhed for købet.

Panteobligation af 10.a ugust 1785, læst 14. november 1785 fra Niels Thomasen i Snæbum til Poul Møller af Schousgaard på 40 rdr. med pant i hans iboende og hidtil i fæste havende hus af 0•1•3•2½.
Margin: Den 3 juli 1789 mig forevist med påtegnet kvittering af ? og eluitions(?) testamente i afg. Poul Møllers stervbo Albert Glerup og Ch. Bierum af 23. januar  1787, som bemelder(?) et dem tilstillet brev fra kreditor selv om betalingen af 7. november 1785.

Køb af Vester Gundestrup

Gården Vester Gundestrup lå i to sogne - Hvilsom og Snæbum.
Gården Vester Gundestrup lå i to sogne – Hvilsom og Snæbum.

Et par år efter købte Niels Thomasen en gård, og i 1790 endnu et hus i Snæbum.

Skøde af 16. juni 1789, læst 18. juni 1789 fra Christen Sørensen i Tostrup til Niels Thomasen forhen boende i Snæbum på gården Vester Gundestrup. Hartkorn 0•7•2•0. Købesum 398 rdr. Skøde læst 18/6 1789 til Niels Thomasen i V. Gundestrup.

Christen Sørensen boende i Tostrup Sogn og Bye kiendes og herved vitterlig giør at have solgt og afhændet ligesom ieg og herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagte Niels Tommesen forhen boende i Snæbum Sogn i Bierre Herret, en mig tilhørende Gaard beliggende i Halds Amt, Rinds Herred, Hvilsom Sogn, Vester Gundestrup kaldet, som bestaar af Hart Korn 7 Skipper 2 Frkr. hvilken Gaard med alle sine paastaaende Bygninger, Tilliggende Jord og Ejendom, Ret og Rettighed af Herlighed og Landgilde, Mark, Kiær, Heede og Moser, Fort og fællig, Fiske Vand og Fæegang, Tørve grøft og Lyngslet, vaadt og tørt inden og uden Markskiel, med alt hvad dertil nu ligger og af alders Tid tillagt haver, og med rette tillige bør, herefter skal tilhøre fornævnte Niels Thomasen, som et fuldkommen kiøbt Kiøb til Evindelig Arv og Ejendom, og som han for indbemt. Gaard og tilliggende Hartkorn 7 Skiepr. 2 Fk. haver betalt mig efter vores mundtl. aftale den accorderede Summa med 398, saaledes for mig og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Deel eller Rettighed dertil eller udi at have, men samme skal efter denne Dag tilhøre hannem og hans Arvinger. Skulle bemte. Niels Thomassen imod al Forhaabning formedelst min Vandhiemmel, noget af indbemte. Gaard og Ejendom ved nogen Lov og Dom blive fravunden, da forpligter ieg mig og mine Arvinger, samme igien inden 6 uger, efterat ieg derom er bleven Vidende(?), at erstatte saaledes at han og Arvinger desformedelst skal være og blive uden Skade i alle Maader. Til Bekræftelse haver ieg dette mit udgivne Skiøde med egen Haand underskrevet og forseglet, samt formaaet Hr. Tegder paa Corsøegaard, og Velagte Thomas Christensen af Baandrup samme med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle.

Datum Corsøegaard d. 16 Juni 1789. Christen Sørensen (L.S.).
Efter Begiæring underskriver og forsegler til Vitterlighed
H. Tegder (L.S.) Thomas Christensen
er paategnet at ingen Contract er oprettet.

Margin: 18 Juni 1789. Skiøde af Christen Sørensen i Tostrup Sogn paa en Gaard Vester Gundestrup kaldet af Ht. Kor. 7 Skpr. 2 Fr. for 398 rd til Niels Thomesen forhen i Snæbum af 16 Junii 1789.

Søn overtager gården

Hede2
Hedelandskab i Himmerland.

I 1790 solgte Niels Thomasen Bierguset i Snæbum til Styge Andersen Glerup og hans kone.
Og 7 år senere solgte han Vester Gundstrup til sin søn. Aftalen indeholder også aftægt til forældrene

Skøde læst 10. november 1796 til Niels Nielsen i Vester Gundestrup. 
Kiendes jeg underskrevne Niels Thomasen boende i Vester Gundestrup og hermed for alle vitterliggøre at have Bortsolgt, skødet og afhændet, ligesom jeg og hermed skøder og afhænder fra mig og mine Arvinger til min Søn Niels Nielsen og hans Arvinger, den min iboende Gaard beliggende udi Halds Amt, Rinds Herred, Hvilsom Sogn, Vester Gundestrup kaldet, som bestaaer af Hartkorn nye Matricul 7 Skp. 2 Fk.

Og da bemeldte min Søn for berørte Gaard haver betalt mig den derfor accorderede Købe Summa med 198 Rdr, skriver Eet Hundrede, Halffemtesindstyve og otte Rigsdaler, saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger, hvorefter ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi benævnte Gaard, men at samme fra nu af skal tilhøre forbenævnte min Søn Niels Nielsen og hans Arvinger, som en uigienkaldelig kiøbt Ejendom, med alle de Rettigheder og Herligheder, som nu dertil ligger og af arrilds Tid tillagt haver, og derforuden Gaardens Besætning i den Stand, den nu forefindes, hvilket alt tilhører ham og Arvinger for ovenmeldte erlagte Kiøbe Summa, uden mindste Prætention fra min eller Arvingers Side.

Dog skal meerbemeldte min Søn Niels Nielsen derimod være forpligtet til aarlig at give mig og min Hustrue til vores Ophold 6 Tdr Rug, 3 Tdr Byg, samt frie Huus i forsvarlig beboelig Stand, saa og vores behøvende Ildebrand uden ringeste Vægring, eller os til nogen Bekostning, ligesom ieg og selv forbeholder mig alt mit Indboe af hvad Slags det være maae til mit eget Brug, ligesaa fratager ieg af Besætning en Koe og 10 Stk. Faar, som han aarlig skal holde i forsvarlig Stand med Foer og Græs, uden nogen Paatale, men skulde det skee at een af os skulde ved Døden afgaae, da skal den Efterlevende nyde samme Huusværelse til Beboelse, som han bestandig holder vedlige, men kun den halve Deel af det os tillagte Korn, og ligesaa een Koe og fem Faar paa samme Maade, samt sit fornødne Ildebrand til sin Død. Skulde det derimod skee, at min Søn Niels Nielsen ved Døden skulde afgaae og vi gamle efterlever, da foruden det os tillagte af Gaarden, nyder derforuden 50 Rigsdaler enten vi begge lever eller og kun den eene, skal udbetales af Gaarden til os uden Paatale. Paa disse anførte Vilkaar skal min Søn oftmeldte Niels Nielsen, beholde bemeldte Gaard, med alle sine Bygninger og videre som ovenmeldt er, som et fast Eiendom for ham og hans Arvinger, uden ringeste Paastand om noget deraf fra min eller Arvingers Side.

Til Bekræftelse haver ieg selv egenhændig underskrevet og forseglet dette mit udgivne Skiøde, samt formaaet underskrevne 2de gode Mænd, samme til Vitterlighed at underskrive og forsegle.
Gundestrup d. 13 Junii 1796. Niels Thomasen (L.S.).

Efter Begiering underskrive og forsegle til Vitterlighed,
Søren Sørensen (L.S.) Christen Siøegaard (L.S.).

At ikke nogen skriftlig Contract om indbemeldte Kiøb, enten af os eller nogen paa vore Vegne er bleven oprettet, det tilstaaes herved under vore Hænders Underskrift.
Gundestrup ut supra. Niels Nielsen, Niels Thomasen.

Ukendte dødstidspunkter

snaebum-kirke
Snæbum Kirke

Hverken Niels Thomasens eller Ane Christensdatters død er fundet i Hvilsom. Kirkebøgerne her er først bevaret fra 1821, og de findes heller ikke i skifteprotokollen for området.

De nævnes i folketællingen i 1787 og i skødet fra 1796, men ingen af dem er nævnt i folketællingen for 1801.

Kilder

Skovsgaard skifteprotokol
Kirkebøger

Karlo Andersens Arkiv

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s