Kvindelige håndværksmestre

Tre af Jørgen Christensens Friis’ formødre drev deres mænds forretninger videre efter de blev enker. De var medlemmer af de respektive håndværkerlaug i Odense.

Enken drev bageriet videre

Odense Centrum med Vestergade på kort fra 1593.
Odense Centrum med Vestergade på kort fra 1593.

Jørgen Friis var søn af bagermester og rådmand Christen Hansen Friis Bager (1656 – 1706) og Lyche Jørgensdatter Tropmann (1640 – 1719), der var søster til hans kones mor, Anna Tropmand.

Som enke drev Lykke Kock bageri og gård i Vestergade 40 videre. Hun ejede yderligere en gård i Vestergade.

Nogle år efter hans død, blev boet skiftet:

Schifte efter sl. Christen Friis Bager.

Efter som Gud Allermægtigte hafde for nogen rum tid, og for nogle aar siden ved Døden bort kaldet, dend sl. Mand Christen Hansen Friis Bager, Borger her udi Otthensen, og hans og hans Enche, Lyche Jørgensdaters sammenhafuende Børn være alle kort tid derpaa ved giftemaal og hellers selv myndige blevne, Saa ingen skiffte Efter den Sl. Mands død detsformedest tilforne var blevet holt, mens som deris yngste datter, Alhed Marie Christensdatter Friis, Anders Laursen Handelsmandds hustrue her samesteds for kort tid siden ved Døden er afgangen, Saa Den fædrene Arv paa deris Sahl.

Moders Vegne kand falde, behøves deri deris Sl. Moders Sterfboe, till Schifte og Deeling efter hender at indkomme, thi er i dag d. 26 Marty 1706, Efter ermelte Sl. Christen Friis Bagers Enche, Lyche Jørgensdatter hendis begiering og Villie, hoes hende, og hendis Medarvinger Verit forsamlet Rettens Middel, Schifte forvalteren Nemlig veledle Sjr. Borgemester Peder Blanchenborg, Raadmand hr. Jacob Christensen Møller, Byfogden Jens Peters og Raadstue og Byeschrifveren Christen Jacobsen, tillige med Samptlige Arvingerne, som forene Enche Lyche Jørgensdatter med hendis Laugværge og Søn Jørgen Christensen Friis paa dend Eene og hellers paa Dens anden side hindis Sl. Mands og hendis Søn forne Jørgen Friis samt deris Datters mand Niels Christens: Nørager ibid paa hans hustrues Cathrine Christensdatter Frises vegne, og Deris anden Datters Mand Anders Laurssen paa hans afgangne hustrus, Alhed Marie Christensendatter Fris, og Deris sammenhafvende børn, Laurids Christian Andersen, Christen Fris Andersen; Iens Andersen, Lyche Marie Andersdatter, Niels Anderssen og Anders Andersen, Samtl: Deris vegne til Rigtighed og venlig Schifteholdelse.

Medlem af skomagerlauget Lucretia Meyer

Damesko fra 1600-tallet
Damesko fra 1600-tallet

Lyche og Anna var døtre af Jørgen Rasmussen Tropmand Shoemager (d. 1663) og Lucretia Bertelsdatter Meyer (1608 -1682).

Jørgen Tropmand blev senest 1639 skomagermester. Det år lejede han sig ind på en gård i Vestergade i Odense ”øst for Niels Bager”. I 1641 betegnes han som skomager, betaler 1 rigsdaler i skat og skal stille eller indkvartere en soldat. Han var desuden oldermand for skomagerlauget 1657-58.

Lyches mor, Lucretia Bertelsdatter Meyer (1608 – 1682), drev skomagerforretningen videre efter sin mands død og var skatteborger i Odense. I laugsprotokollen findes ”Lucretia Jørgen Rasmussens” som medlem.

I mandtallet over indbyggerne i Odense fra 1672, står om husstand 570 Wester Qvarter:

Lukridz Bertelsdatter, Sl. Jørgen Tromand Skomagers – 64 år – holder schomager handverchet vedlige med sin søn
Anders Jørgensen, (søn) 27 år
Hans Andersen (svend) 20 år
Maren Madzdt. (tj.p.)
Maren Knudsdatter, salig Hans Bager – 66

Medlem af bagerlauget Maren Svarrer

Bagerinterior_year1600
Interiør fra en bagerbutik i 1600-tallet

Christen Friis Bagers far var Hans Christensen Friis Bager (d 1645), der også var bagermester og gift Maren Knudsdatter Svarrer, der drev bagerforreningen videre efter hans død. Hendes anden mand var Hans Hansen Bager. De fik en søn Hans, der var død før 1657.

Skifte efter Hans Friis Bager:

“1645 dend 30 Octobris lod Maren Knudsdatter salig Hans Christensen Bagers Hustrue ved hindis egen tiltagne Værge och Broder Johan Knudsen Svarrers hans Samtøcke Registe och Vurderes hindis och hindis S: Hosbondis Godtz och Formue for efter at dend bortskyldig Gield …….. bør først bliffue betaldt, da det öfrige til Skifte och Deling Imellem hinde paa dend eene, og beggis Barn Christen Hansen, Hans værge er Hans Gaas Borger, saavel som dend S: Mands barn Anne Handsdatter, som er bemeldte Maren Knudsdatters Stifdatter, hindis Værge Poffuel Christensen Løber som Ofverværendes tilstede er paa dend anden Side.”

“Gaarden dend Salige Mand iboede og fradøde liggendes Imellem Dorethe Salig Jørgen Mortensen (Krag)s Gaard paa dend eene och Jens Sadelmagers paa dend anden Side” – i Vestergade. (Odense Købstads Skifteprotokol, IV, 477 b).

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s