Skifte efter en skipper

I skiftet efter skipper Rasmus Frantzen i Vindeby fremgår, at han drev handel med Holland og havde gæld til forskellig side. Hans arvinger indgår forlig med kreditorerne og med deres stedmors arvinger.

de_fem_soeskende_8_921
Det fremgår af tingbøgerne fra Tåsinge Birk, at Rasmus Frantzen blandt andet ejede jagten De Fem Søskende i årene før sin død, som gik med fragt langs de danske kyster og Norge. Den farvelagte tegning af skibet satammer fra 1837.

Rasmus Frantzen overtog fæstet på sin fars hus i Vindeby i 1763. Han nævnes i flere folketællinger som skipper,  men det fremgår ikke hvilken type skipper han var. Det ses først af skiftet efter hans død, hvor han blev kaldt skibsejer.

Skiftet blev holdt i flere etaper, og det fremgår, at han ejede et fragtskib, som blandt andet drev handel med Holland.

Første etape af skiftet viste, at der var en del værdier i boet, men også at Rasmus Frantzen havde stiftet gæld til flere sider. Han  var sandsynligvis blevet ramt af den økonomiske krise, der fulgte af  Englandskrigene 1807-1814 og 1813, der ramte søfarten hård, selvom det gik mindre hårdt ud over Svendborgs handelsflåde – blandt andet fordi der var særdeles leveringsdygtige skibsbyggere i området, som vedblev at levere skibe under krigen.

Første etape af skiftet blev afsluttet den 18. juni 1817 men i september 1818 blev skifteforretningen genoptaget fordi, der havde meldt sig adskillige kreditorer på banen, som han skyldte store pengeløb i Rigsdaler Slesvig Holstens Courant, som var den gængse møntfod efter staten var gået fallit.

Arvingerne lovede at betale enhver sit, men først når lasten fra fragtskibet, der var på vej  hjem fra Holland, blev solgt. Det enedes man om, og der var også enighed om at betale sidste afdrag den 11. juni 1819. Den 1. januar 1819 blev der holdt skifte efter “Rasmus Frantzens forhen afdøde kone, Maren Hansdatter. Hun var død i juli 1815.

Første del af skiftet juni 1817

En skipper med sekstant i 1700-tallet
En skipper med sekstant i 1700-tallet

Anno 1817 den 18. juni blev afholdt skifte efter Skibsejer Rasmus Frandzen i Windeby.
Hans søn skipper Anders Frandsen var i Holland med skibsfragt.

De fem børn nævnes:
1) Franz Frandsen, 49, hjemme i huset, 2) Skipper Anders Frandsen Boende i Troense, 41, 3) skipper Hans Frandsen, 39, boende i Windeby, 4) Johanne Rasmusdatter gift med Anders Hansen Skou i Knudsbølle, 5) Ane Sofie Rasmusdatter gift med Adrian Bekker.


I Stervboet befandtes 1 Skattebog, 1 gl Tegnebog uden Penge, en Regning fra Sven (Hansen) i Svenborg, hvorefter denne skal have til gode 339 rbd. 5 mk. 3 sk.

1. Regnskab fra Sømand Anders Frandsen af 10. Decbr 1816 med 10 bilage
2.  Regnskab fra do. fra 1815 med 4 Bilage,
3. en Optegnelse fra […] Rasmus Frandsen over hvad den […] Søn Tid efter anden havde erholdt af Penge eller Penges Sted,
4. Et Regnskab for 1815 fra Andres Frandsen med vedfølgende 4 Bilag,
5. 41 Regninger formentlig henhørende til forrige Regnskab,
[…]
9. Trende Breve fra Husejer Anders Frandsen,
10. et Regnskab fra 1815 fra do.
11. 6 stk Breve fra do.
12. 13. Breve angaaende […]
13. et Regnskab for 1816 fra Anders Frandsen med 3 Regnskab bilag,
14. 1 Regning fra 1815 fra do. med 8 Bilage,
15. 1 do, fra do. med 6 Bilage,
16. et Bevis for Ane Kirstine Schytte i Kiøbenhavn af 28 Decbr 1815, hvorefter hun har modtaget 70 rbd. i Afdrag paa sin Arv, efter hendes Moster Sal. Rasmus Frandsens sidst afdøde Kone,
17. en Fortegnelse pa hvad Sidsel Frandsen og Povel […] har havt imellem sig underskreven 1803.
18. et Testamente af 12 Marts 1805 aller?? Confiskeret 5 April samme Aar 1803 imellem Salig Rasmus Frandsen i Vindeby og førstafdøde Kone Maren Hansdatter.
19. […] paa […]. in Copia Wilhelma Kajser.
20. 1 bundt gl. Skibsregninger og Qvitteringer i alt 54 stk.
21. et Regnskab fra Husejer Anders Frandsen fra 2den Rejse 1817 med 5 Bilagr.
22. et Beviis fra den Sal. Mand til Anders Frandsen af 17 Juli 1816, hvorefter sidstmeldte har til gode 833 rd. 5 mk. 13 sk.
23. et Regnskab fra sidstmeldte Anders Frandsen for første Rejse 1817 med 11 Bilage.
24. en Regning fra Anders Frandsen for en Rejse 1816 med 5 Bilag.
25. 3 stk. Sagsjournaler.
26. en Regning fra Clemmense? Paa Kuffens Reparation til Beløb 980 rd. 2 mk. 12 sk. for Rasmus Frandsens 1/5 Part i bemeldte Kuf.

Flere Documenter forefandtes ikke.

Efter saaledes at være befunden blev samtlige Arvinger der alle ere myndige og alle tilstedeværende, tilspurgte om de ville at Skifteforvalteren skulle befatte sig endnu? Mere med denne Stervbo, hvortil Arvingerne svarede at de ville selv […].[…] imellem sig og den største Deel af denne Stervboe der bestaaende i en […]. Post og 1/5 Deel af en Kuffert

Anden del af skiftet i 1818

Anno 1818 den 11 Septbr., blev Skiftet efter Sl. Rasmus Frantzen af Windebye, foretaget i Stærvboe Huuset, af den Høye Skifteforvalter Fuldmægtig E. C. Leth, hvorved alle forhen antegnede Arvinger vare tilstæde; Sognefogeden Hans Simonsen Lund af Knudsbølle, mødte og Fordrede 50rd (rigsdaler) Slesvig Holstens Courant, som han havde Laant den Sl. afdøde den 28de Septbr. 1816, imod simpel Beviis, hvorefter disse Penge skulde været betalt 11te Juni 1817, men da Manden er død og Pengene endnu er in(de)staaende i Stærvboen, saa haabede han at samme hannem blev Udbetalt skadesløes snarest muelig, da han er trængende til sinne Penge.

Anden del af skiftet efter Rasmus Frantzen i Vindeby indledes.
Anden del af skiftet efter Rasmus Frantzen i Vindeby indledes.

Gaardmand Anders Rasmusen af Bierreby mødte og Fordrede som han haver Laant den Sl. afdøde og som Arvingerne har tilstaaet i Et ham meddeelt Skriftlig Beviis af 7de Januari d. A. og har/han? fremdeeles Tilstaar, Nemlig. –

1816 den 10de August bekommet 26 Danske Ducater
1816 den 28de Septbr. bekom den Sl. afdøde 32rd 3 mk (mark) Slesvig Holstens Courant.
1816 Atter udbetalt til den Sl. afdøde 200 rbd N. W. (=Navne Værdi)

Hvilke 3de Fordringer af Anders Rasmusen : / som af Arvingerne blev tilstaaet ham : / [= i parentes] paastod snarest muelig udbetalt, da han til disse hans Penge er trængende.

Endvidere indfandt sig Gaardmand Hans Rasmusen Jyde i Bierreby, og Fordrede 40 rd Slesvig Holstens Courant, som han haver Laant den

Slesvig-Holstens courant.
Slesvig-Holstens courant.

Sl. afdøde den 21de April 1814; Imod hvilken Fordring Arvingerne intet havde at Indvænde, men fuldkommen tilstod sammes
Rigtighed; Denne Creditor Paastod disse hans tilgodehavende Penge, skadesløes udbetalt det snareste mulig. Arvingerne svarede hertil at de ingenlunde med vished kunde Love disse 3 Creditorers Fordringer udbetalt føren til 11te Juni 1819, men til den Tiid skulde de sikkert erholde deres Penge, skadesløes udbetalt, da de agtede i tilstundende Vinter at sælge Stærvboens Jagdtskib, saafremt at de kunde faae den
nogenlunde betalt, da Jagten imidlertiid skulde være Caution og Pandt for Pengene, og at, om der imidlertiid skulde tilbyde sig nogen Fordeelagtig Fragdt, og Arvingerne kunde blive Eenig om at antage samme, da vilde de føren Jagtens afreise, stille saa antagelig
Caution, at disse Creditorer kand være fuldkommen forvisset om deres Penges udbetaling til fornævnte 11te Juni 1819. Foruden forhen af Hans Rasmusen Jyde anførdte, Fordrer han for 1/2 Otting Smør Levert ved den tiid den Sl. Mand døde, 8 Rigsbankd. N. V. [Rigsbankdaler Navneværdi]

Som Arvingerne tilstod at være Rigtig. Efter nogen videre Samtale imellem Arvingerne og Creditorerne tilbød ovenmelte Creditorer, at naar Arvingerne ville Een for alle og alle for Een, med deres Gods og Eyendom Cavere og holde den sikkre for deres tilgodehavende og at samme til belovede Tiid bliver dem udbetalt, saa forlangte de ikke at Lægge nogen Baand paa Jagten der kunde giøre dem Hinder i deres
Fortieneste med samme, men at de ubehindret kunde Reise hvor de vilde med den.

Og da samtlige Arvinger lovede og hermed tilforpligtede dem at opfylde dette Forlangende, og iligemaade Lovede at sikkre Skifteforvalteren samt alle øvrige Creditorer, saa vi(d)stes ikke videre i dag at Erindre, hvorfore dette Passerede til Bekræftelse af alle vedkommende er underskreven.

Datum ut supra
Leth.-

Skifte efter Maren Hansdatter

I januar 1819 blev der holdt skifte efter Rasmus Frantzens “forhen afdøde” kone, Maren Hansdatter i huset i Vindeby. Hun var allerede død i 1815.

Der blev henvist til et fælles testamente af 1803, hvor en række af hendes slægtninge fra Øxenbjerg og Frørup ved Nyborg blev betænkt med 300 rigsdaler til deling.

Maren Hansdatters og Rasmus Frantzen underskriver skiftet, som blev afsluttet 4 år efter hendes død.
Maren Hansdatter og Rasmus Frantzen underskriver skiftet, som blev afsluttet 4 år efter hendes død.

Der var diskussion med Rasmus Frantzens børn, der henviste til flere gældsposter, hvorfor der ikke var flere penge i boet. De cirka 300 rigsdaler blev herefter fordelt mellem Maren Hansdatters arvinger.

Kilder

Tåsinge Gods Skifteprotokol, VII, 317, 561, 570 og XI 13 f.
Skifte efter hans anden kone, Maren Hansdatter 14/1 1819, VII 574. Hun var død 1815.
http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/provinsens_soefart/tekst.aspx?distriktID=42
http://wiberg-net.dk

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s