Samme slægt i samme hus fra før 1755

Rasmus Frandsen det hus i Windebye som hans fader forhen har beboet og er fradød. Hvilket hus med tilliggende

Troensevej 4 i Vindeby før en omfattende restaurering og ombygning
Troensevej 4 i Vindeby før en omfattende restaurering og ombygning

hauge berørte Rasmus Frandsen strax maa tiltræde, nyde, bruge og sin livs tid ifæste beholde, paa de vilkaar at han deraf aarlig og i rette tider udreder og betaler den efter jordebogen deraf gaaende afgivt og houning alt uden restance i alle maader. Huset saavelsom haugen holde han fremdeles i god og forsvarlig stand, saa at det stedse kan være uden brøstfældighed. Iøvrigt er han mig eller de af mig befuldmægtigede hørig og lydig, og ellers i alle ting at rette sig efter hans kongl. maj.ts. lov og forordninger, alt under dette hans fæstebrevs fortabelse.

Thorsing Slot den 11.te nov. 1763 (signeret) N. Juel (LS d.v.s. laksegl

fæsteprotokol
Fæstepotokollen fra 1763

Det var ordlyden da skipper Rasmus Frantzen den 11. november 1763 overtog fæstet på matrikel Matrikel 10a i Vindeby efter sin far. Det hus, der i dag er kendt som Carlas Hus på Troensevej 6B.

“Frandzis Enche”

Rasmus’ fars navn nævnes ikke i fæstebrevet, og kirkebogen fra Bregninge Sogn mangler perioden 1733 til 1776, men i “Landet og Breigninges Sogners unge Mand Skab”, der var Valdemarslots oversigt over unge værnepligtige fra 1730 til 1760, ses at Rasmus Frantzen var blandt Frands Ramussens sønner.

Frands var gift med Carn Christensdatter, som fra 1755/1756 og frem til 1759 står som “Frandzis Enche” med en anmærkning om, at hendes sønner Thomas og Jacob Frandsen “seiler fra Svenborg”.  Frands står selv i godsets lægsdrulle fra omkring 1749 som far til de tre sønner.  Carn Christensdatters død er ikke fundet, men muligvis er det nye fæstebrev udfærdiget efter, at hun døde.

Men det er givet, at familien har boet i huset i Vindeby fra før 1755.Frantzis-Enke

To ægteskaber

Den 18. juni 1786 fik Rasmus Frandsen borgerskab i Svendborg som købmand og skipper. Det blev opsagt 2. januar 1816.

Han var først gift med Karen Andersdatter, som døde i barselsseng 40 år gammel i 1780 og anden gang i 1784 med Maren Hansdatter, der at dømme efter hendes slægtninge i skiftet efter hendes død, kan have stammet fra egnen omkring Øksenbjerg.

Rasmus og Karen havde omkring 9 børn. Det blev den yngste datter, Ane Sofie Rasmusdatter Frantzen (1780-1859), der overtog huset sammen med sin mand.

Comptoirbetjent på Valdemarslot

Den 21. maj 1817 var hun blevet gift med den 8 år yngre Adrian Severin Bekker, der var comptoirbetjent på Valdemar Slot.

Adrian var opkaldt efter sin farfar, herredsfoged Adrian Bekker over Sunds og Gudme Herreder. Hans far,Søren Borring Bekker var godsforvalter og ente som ejer af en større hovedgård ved Gislev.

“Carlas Hus” ses til ventre og kroen cirka midt i billedet fra omkring 1810

Hans mor var Elisabeth Gommesen Brandt, der stammede fra den store ærøske skipper- og købmandsslægt Brandt, der blandt andet havde slået sig ned i Svendborg. Her var hun vokset op.

Som comptoirbetjent- eller fuldmægtig, som han også kaldes i kirkebøgerne – var det Arian Bekker (som han blev kaldt) selv – der havde skrevet det fæstebrev, hvormed han overtog huset den 3. august 1822 mod en årlig afgift på 20 rigsdaler, der skulle betales på Mikkelsdag. At der var flere års forsinkelse fra forgængerens død til efterfølgeren officielt overtog, var ikke usædvanligt.

Delte huset med slægtninge

Folketællingen i 1834 viser, at Ane Sofies 65-årige bror, inderste og skærsliber Frantz Rasmussen Frantzen, boede i huset med sin 29-årige kone, Inger Elisabeth Kirstine Hartvigsdatter Hansen, og deres to sønner, Rasmus Frantzen på 3 og Hartvig Frantzen på 1 år.  Frantz Frantzen var tidligere skipper.

På matriklen boede også daglejer Christen Rasmussen Tegtmand med kone og 5 børn samt daglejer og almisselem Hans Nielsen med kone og 3 børn. I 1845 boede der også tre andre familier på matriklen.

Skibsbygger og ølbryggerske

 

Vindeby_1916-41
Vindeby fra 1916
Vindeby_1916-Tæt
Vindeby i 1916
Vindeby_Matr_6
Matrikel 6 i Vindeby

Adrian og Ane Sofies eneste barn, Marie Kirstine Elisabeth Bekker, blev født et år efter forældrenes bryllup. Hun blev i en alder af 28 gift med den et år ældre skibstømrer Poul Andersen, som stammede fra en gårdmandsfamilie i Vindeby. De fik i løbet af de næste 10 år fire børn. Poul overtog fæstet i 1846 men døde i 1858, fire år før Adrian Bekker.

Som enke ernærede Marie Kirstine Elisabeth Bekker sig som ølbryggerske fra huset til sin død i 1864.

Datteren og snedkeren

Det blev datteren, Christina Maren Sofie Andersen (1847 – 1914), kaldet Ina, der overtog huset. Hun var gift med Carl Christian Madsen (1841-1918), som var snedker i Gl. Nyby til de overtog huset i Vindeby.

 

Vindeby
Ina og Carl Christian Madsen foran huset – sandsynligvis med deres ældste søn Poul og datteren Marie Kristine og en af hendes døtre. At dømme efter påklædning, er billedet er taget omkring 1905,.
Karlas_Hus
Carlas hus omkring 1900

Ina Madsen

Han var søn af Christian Madsen Pedersen (1803-1869) fra Langeland. Flere af hans brødre, der også flyttede til Tåsinge, havde tilnavnet Smed. Carl Christians mor var Marie Hansdatter Lund fra Knudsbølle.

Ina og Carl Christian havde syv børn. Fire af dem boede i ugifte i huset på Troensevej, som de overtog i fællesskab.

Søskende driver købmandsbutik

Ina_Niels_Severin_Minna
Ina med børnene Christen, Adrian Severin og Marie Kirstine (som på bagsiden af billedet kaldes Minna), som drev købmandsbutik i huset.

De næste ejere var fire søskende. Poul (1872-1931), Adrian Severin (1884-1931) og Carla (1889-1964), som drev købmandsbutik fra huset på Troensevej, mens Christen (1876-1922) kaldes husmand, hvilket nok betyder, at han stod for driften af det relativt store jordtilliggende til huset. Adrian Severin var i England som ung og uddannet som prokurator og kommis.

Da begge brødre døde i 1931, fik Carla 10. april 1931 næringsbrev

Familien hjælper med ved høsten på jordtilliggendet i 1928. Det er Carla yderst til højre ved siden af søsteren Marie Rasmussen, sikkert en af brødrene og Maries mand Rasmus Rasmussen samt deres døtre og børnebørn.
Familien hjælper med ved høsten på jordtilliggendet i 1928. Det er Carla yderst til højre ved siden af søsteren Marie Rasmussen, sikkert en af brødrene og Maries mand Rasmus Rasmussen samt deres døtre og børnebørn.

som detaillist – det vil sige, at hun måtte sælge øl og spiritus. Hun drev forretningen indtil 1953, men blev boende i huset til sin død.

Carla havde tre søskende ud over de brødre, hun delte hus med, Marie Christine (1873-1928), Severine (1878- 1892) og Niels (1881-1942).

Marie Christine og Niels var de eneste, der blev gift og fik børn.

Niels Madsen og hans tre børn

Madsen_Niels
Niels Madsen.

Sønnen Niels Madsen blev gift med gift med Anna Hansine Christine Nielsen (Anna Hansen Raun) fra Fåborg.

Han var snedker i Svendborg, hvor parets to døtre og en søn blev født.

Bekkersted (1)

Sønnen, Oscar tog efternavnet Bekkersted. Han var uddannet lærer og var ansat ved forskellige skoler. De sidste mange år af hans arbejdsliv var han ansat ved Refsvindinge Skole.

Niels Madsens to døtre var Astrid og Esther. De var begge gift og boede i Svendborg, hvor de fik flere børn.

Esther
Esther Mikkelsen og hendes ældste søn, Mogens.
Astrid_Wolff
Astrid Wolff

Marie Christine Madsen

Den yngste datter, Marie Christine fandt sin mand lidt længere henne ad vejen. På Vindeby Kro. Det kan man læse mere om i Tre generationer på Vindeby Kro

Sidste generation

Ina Ove Karla Karl
Ina Bekker Jensen med manden Ove, Karla Madsen og sønnen Karl

Flere af Carlas søsterbørn boede i forskellige perioder i huset. Blandt andet boede Severine der med mand og tre børn. Senere flyttede Severines ældste datter, Ina Bekker Jensen (1924-2000), tilbage til huset sammen med sin mand og to børn, og senere overtog de huset fra Carla, der blev boende i huset til sin død.

 

Ina var gift med skibsfører Svend Ove Jensen og fik to børn med ham. I 1976 solgte hun huset, men den store grund var forinden blevet delt op i to, og hun havde bygget et nyt hus i baghaven, så hun blev boende på grunden til midt i 1990’erne, hvor huset blev for stort til hende.

Ina blev blev altså den sidste af slægten som beboede det samme hus på Troensevej i over 220 år – og den samme grund i mere end 240 år.

Indehavere af huset i Vindeby

  • Frants Rasmussen frem til 1755
  • Rasmus Frantzen
  • Carn Christensdatter
  • Ane Sofie Rasmusdatter Frantzen og Arian Bekker
  • Marie Kirstine Elisabeth Bekker og Poul Andersen
  • Christina Maren Sofie Andersen og Carl Christian Madsen
  • Poul Madsen, Adrian Severin Madsen og Carla Madsen
  • Carla Maden
  • Ina Bekker Jensen og Svend Ove Jensen til 1976

Mormors mormors mormors far

Rasmus Frantzen var min 4x tipoldeefar

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=42823.&srch=Rasmus%20Frantzen……..

Reklamer