Fæstningsslave Søren Pedersen af Kieldstrup 

Det førte til en del detektivarbejde da jeg opdagede at min ane, Søren Pedersen, var blevet skilt og blev betegnet som fæstningsslave i kirkebogen.

Jeg havde fundet informationer om mine aner Søren Pedersen og Karen Christiansdatter i Kirkebogen for Kirke Stillinge sogn på Vestsjælland. De var blevet gift i 1825 og havde fået tre børn.

Men i folketællingen i 1834 står Karen Christiansdatter som ugift, uden at Søren var død – i hvert fald ikke ifølge kirkebogen. Og hendes børn var med i folketællingen, så det var den rigtige Karen.

Jeg undersøgte kirkebogen, hvor jeg fandt, at Karen i 1835 blev gift med Niels Jørgensen fra København. Der står følgende i Kirke Stillinge kirkebog:

” Fruentimmeret Karen Christians Datter K. Stillinge gl. 34 Aar – Hun har tilforn været gift med Fæstningsslave Søren Pedersen Kjeldstrup.

NB. Skifteforvalter Lind, har ved Attest af 15 Mai d. A. tilstaaet at Bevillingen til det forrige Ægteskabs ophævelse er Ham forevist.

[Anmærkning] Forlovede d. 4 April Begge vaccinerede. Ved Kgl. Bevilling af 25 Febr. d. A(ar) er Ægteskabet mellem Bruden og hendes forrige Mand Fæstningsslave Søren Pedersen ophævet”

Hvad var han dømt for?

Stokhuset
Københavns Stokhus inden volden blev sløjfet i 1874 og stokhuset blev revet ned.

Første spørgsmål var, hvad en fæstningsslave var. Jeg fandt frem til, at det var en person, der var idømt arbejdsstraf på en af de danske fæstningsværker (København, Nyborg eller Redsburg) og i første omgang indsat i Københavns Stokhus.

I Slaverullen fra stokhuset fandt jeg Søren Pedersen af Kieldstrup, som var blevet indsat i marts 1832 og senere samme måned  overført til Fæstningen i Rendsborg ved Hamborg. I slaverullen stod, at han var idømt ”Livstid for tyveri”.

Næste spørgsmål var så, hvad han have stjålet, der var så

WP_20130206_001
Søren Pedersen af Kieldstrup i Slaverullen med nummeret 804, som fulgte ham hele vejen gennem retsystemet

alvorligt, at han skulle idømmes livsvarigt tvangsarbejde.

Protokollerne er meget præcise, og der henvises til hans nummer i retssystemet samt hans nye fangenummer: 804.

Jeg søgte først i stokhusets ”Domme over Ærlige og Uærlige Slaver”. Her manglede en stor mængde sager – inklusiv nummer 804.

Jeg prøvede herefter i Den Kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsretten, hvor man kan følge hans sag, men hvor der ikke er noteret nogen detaljer om sagens indhold.

Generalauditøren for Rendsborg

Protokollen fra Rendsborg
Protokollen fra Rendsborg

Herefter bestilte jeg ”Domme over slaver, 1831-1837” i Arkivet for Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning. Her fandt jeg hans hele hans sag – som altså var fulgt med ham til Rendsborg. Det var derfor sagen manglede i Stokhusets domsoversigt.

Jeg fik hjælp på DIS-forummet til at tyde flere af deltaljerne. Det fremgår, at han i første gang var blevet dømt i sagen i 1820. Herefter var sagen blevet anket ved flere instanser over de næste 12 år. Og i 1825 blev han som nævnt gift med Karen Christiansdatter.

Levnedsløb fortalt for retten

Dommen indeholdt hans livsforløb før dommen, som han selv havde fortalt det til retten. En ret enestående kilde. Her fremgik det, at han var uægte søn af den tidligere ladefoged på Jomfruens Egede, Søren Pedersen og pigen Margrethe Larsdatter.

Ifølge Sørens beretning blev hun senere gift med en husmand fra Neblerød i Haldagerlille Sogn ”hvis navn han ikke ved”.

Søren var blevet døbt i

Valbygård
Valbygård

Hejninge Sogn. Her skrev præsten i kirkebogen, at hans far var tidligere ladefoged på Valbygård, hvor Søren var født. Moderens efternavn angives her til Hansdatter

Hans levnesløb som gengivet i dommen:

”Han er født paa Valdbyegaarden, døbt i Heininge og confirmeret i Kirkestillinge kirke – da han var 1½ Aar gl. kom han fra sine For ældre, som da bleve skildte ad, til en kone navnlig Ane Niels Hans i Østerstillinge hvorfra saa, efter omtrent et Par Aars forløb, kom til en kone navnlig Mette Niels Jens sammesteds givt (gift)med Huusmand Lars Hansen, hvor han var indtil sit 17 eller 18 Aar da han kom til Gaardmand Christen Larsen i Øster Stillinge, der tarsk (tærskede) han omtrent en Vinter uden dog ordentlig eller paa nogen bestemt Tid at være fæstet, imod Kosten og 1mk daglig. – Derpaa kom han saa igien til Huusmand Lars Hansen og var der omtrent 1 Aars Tid – derefter kom han til Selveier Klum i Kirke Stillinge, hvor han ligeledes uden at være fæstet paa nogen bestemt Tid tarsk til Punds indtil Mikkelsdag 1818, da han igien kom hjem til ovenomforklarede Huusmand Lars Hansen, hvor han har været indtil nu sidste afvigte 1 Maj, da han kom i fast Tjeneste hos Gaardmand Berthel Eilertsen i Østerstilling.

Han nægter nogensinde forhen at være enten tiltalt, dømt eller straffet for nogen forbrydelse.”

Tarsk til pund indebærer ifølge Ordbog over det danske sprog, at han tærskede på akkord.

Dommen

Dom_side_1
Dommen over Søren Pedersen

Og hvad var så Søren Pedersens forbrydelse? Der står følgende i den oprindelige dom fra Antvortskovs Birk, som de følgende retsindstanser citerede og lagde til grund for stadfæstelsen:

”Ved egen Tilstaelse og de iøvrigt oplyste Omstændigheder overbeviist at have Natten mellem den 2den og 3die December forrige Aar af Laden paa Waldbyegaard bortstiaalet 1½ Tønde Havre, som han derefter har afhændet i Slagelse og som er ansat til en Værdie af 12 Rigsbankdaler Sedler, imod hvilken Vurdering han intet har havt at erindre”

Dette skete altså i 1820, og den endelige dom faldt 1832.

Jeg kender ikke Sørens skæbne i Rendborg. Han findes ikke i en oversigt over slaverne fra 1843 og det mest sandsynlige er, at han døde i mellemtiden.

Karen Christiansdatter flyttede med sine sønner og nye mand til Gerlev, hvor hun fik yderligere to børn, inden hun døde 46 år gammel i 1847.

Morfars farmors farfar

Søren Pedersen var min 3x tipoldefar

www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?x=&person=113483.&srch=S%F8ren%20Pedersen……..

Reklamer